Tag Archive: Претприемништво

Sep 12

Надминување на јазот помеѓу Теoријата и Праксата

Пракса

Academy of Management поседува посебен оддел наречен Entrepreneurship Division чија основна активност е “промовирање и потпомoгнување на размената на информации, концепти, идеи и резултати од истражувања помеѓу професорите и претприемачите кои се интересираат за претприемништво. И покрај тоа што имаат организирано ваков посебен оддел, сепак подолго време не успеваат да го заживеат според целосната замисла …

Continue reading »

Sep 08

Претприемништво – привилегија на високоразвиените земји

Преку внатрешна алокација на претприемнички талент во правец на иновирање на производите и процесот или преку користење надворешни соработници (outsourcing), развиените економии со забрзани чекори се движат кон претприемничка економија: производствена структура која се потпира на производство на нови продукти и иновирање на постоечки продукти со цел креирање на додадена вредност. Дали е тоа случај …

Continue reading »

Sep 02

Претприемничко учење

Интересот за претприемништво добива национални и меѓународни размери. Претприемништвото стана предводница на економскиот развој на градовите, државите, владите, а образовниот систем се повеќе ја согледува оваа промена. Образованието од секогаш било клучна точка на дневен ред на јавноста бидејќи секоја земја мора да направи промени во образованието доколку сака да направи промени во економскиот развој. …

Continue reading »

Aug 28

Претприемништво, претприемничка култура и претприемничко учење

Развојот на претприемништвото, односно претприемничката култура, е една од најактуелните теми на денешницата. Особено во услови на глобална економска криза и рецесија, многу теоретичари излезот го гледаат токму во развојот на МСП, кои се: иновативни, лесно приспособливи на ново настанатото деловно окружување и даваат можност за нови вработувања. Улогата на големите фирми да обезбедат вработување …

Continue reading »

Aug 24

Претприемништвото во САД

Снежана Какуринова

Според некои истражувања во Америка живеат повеќе од 10 милиони милионери. Шокантно е откритието дека Америка создава толку многу успешни луѓе. На што се должи тоа? Alexis de Tosqueville, во своето дело Американска демократија забележува: „храброста на претпријатијата е најзначајната причина за брзиот развој на Америка, нејзината сила, и нејзината големина“ (Alexis de Tosqueville, Democracy …

Continue reading »

WordPress SEO